Vrijblijvend feesten en ontmoeten. Blijvend gezellig.

PrivacybeleidDe Afspraak

Zit je met vragen?

1. DEFINITIES VAN DE PARTIJEN

Verhuurder : VOF d’erfzonde / de Afspraak, met maatschappelijke zetel te HERNE (Kokejane) Steenweg op Asse 40, en ondernemingsnummer 0668 490 346

Locatie: De Afspraak, het pand gelegen Steenweg op Asse 40, 1540 HERNE.

Huurder: elke meerderjarige natuurlijke persoon (particulier), iedere rechtspersoon of feitelijke vereniging die het domein ter beschikking krijgt en/of diensten afneemt bij de Afspraak.

Overeenkomst: overeenkomst tot verhuren van de locatie.

Art. 2. Reservatie/betalingen

De volledige huursom moet overgemaakt worden bij reservering op rekeningnummer BE09 7390 1477 8757 van D’Erfzonde met vermelding van naam en aanvang huurperiode.

Een waarborg van € 250,00 wordt eveneens aangerekend en dient betaald te worden bij reservering.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal het saldo van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, vermeerderd worden met een intrest aan de wettelijke rentevoet[1] vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien zal een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% met een minimum van € 100,00.

[1] Voor ondernemers geldt de wettelijke intrestvoet op grond van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.  Voor consumenten geldt de gemeenrechtelijke intrestvoet.

Art. 3. Verboden activiteiten

De locatie wordt niet ter beschikking gesteld in het kader van activiteiten:

 • die naar aard en/of inhoud in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde
 • die een gevaar voor het publiek zouden kunnen opleveren
 • die de capaciteit van het pand duidelijk overtreffen
 • die voor overlast kunnen zorgen voor de omwonenden

Art. 4.  Rechten en plichten van de Verhuurder/Huurder

4.1. Het staat de Huurder vrij om te werken met externe partijen voor de huur van eetservies, aankleding van de zaal, discobar, traiteur, …  Alle leveranciers, onderaannemers en gasten van de Huurder respecteren het materiaal en de omgeving van het pand, de tuin en dragen zorg als een voorzichtig en redelijk persoon. Opmerkingen in verband met de locatie dienen zo snel als mogelijk worden overgemaakt aan de Verhuurder.

4.2. In de binnenruimtes van locatie geldt een algemeen rookverbod. Overtredingen op dit rookverbod zullen beboet worden aan € 300,00 per overtreding.

4.3. Er mag niets worden bevestigd aan muren, vloeren, plafonds, ramen of elk ander onderdeel van de locatie.

4.4. De Huurder is verantwoordelijk voor het klaarzetten van extra zelf gehuurd meubilair voor de opbouw van de ruimte in functie van het event op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Huurder dient zich te houden aan de instructies van de Verhuurder.

4.5. De Afspraak is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van eigen gebruikt materiaal.

4.5. De Verhuurder of hun aangestelden hebben steeds het recht de locatie te betreden met het oog op het toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en het correcte gebruik van het materiaal en de installaties. Hun aanwijzingen moeten dan ook steeds worden nagevolgd.

4.6. Voor elke activiteit die bij De Afspraak plaatsvindt en waarbij gebruik wordt gemaakt van de daar aanwezige apparatuur zal de Verhuurder belast zijn om de Huurder te informeren bij opstart. Gebruik van deze apparatuur dient op voorhand aangevraagd te worden. Kapotte materialen dienen na de activiteit te worden gemeld bij de Verhuurder. Ieder kapot stuk geeft aanleiding tot een vergoeding ter waarde van de aankoopprijs van het betreffende stuk.

4.7. Er is een beveiligd draadloos netwerk voorzien voor huurders die via een eigen draagbare computer met het internet wensen te werken.

Art. 5. Opkuis en check

 • Na afloop van de huur van de locatie dient deze borstelschoon achtergelaten te worden.
 • De tafels en stoelen dienen teruggeplaatst te worden in de originele opstelling.
 • Bij gebruik van glaswerk en servies van de locatie wordt verwacht dat dit afgewassen en afgedroogd terug op de juiste plaats wordt opgeborgen.
 • Afval dient te worden gesorteerd en gedeponeerd in de juiste vuilniszakken.
 • De eindschoonmaak van de desbetreffende locatie is inbegrepen in de huurprijs.
 • De toestand van de locatie zal in samenspraak gecheckt worden.
 • Wanneer de Verhuurder vaststelt dat een ernstige reiniging zich opdringt, dan zal hiervoor € 150,00 van de waarborg worden afgehouden om de nodige kosten hiervan te dekken (bij wijze van voorbeeld: vlekken of ernstige strepen op de vloeren of muren, geen normaal gebruik van materialen, te beoordelen door de Verhuurder.)

Art. 6. Aansprakelijkheid & verzekeringen

6.1. Voor de schade aan het eigen materiaal van de Huurder, dient deze zelf in te staan voor het afsluiten van een brand- en/of alle risico’s-verzekering met afstand van verhaal tegenover Verhuurder. De Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor schade of verlies van eigen materiaal.

6.2. De Huurder is verantwoordelijk voor alle schade, die door haarzelf werd toegebracht, door haar nalatigheid of door haar gasten, aan de locatie of derden op dat moment aanwezig. De Verhuurder  kan alle bewijsmiddelen aanhalen om zulke schade vast te stellen.

6.3. De Huurder zal zelf instaan voor alle vergunningen die noodzakelijk zijn om de door hem georganiseerde activiteiten bij Verhuurder te laten plaatsvinden inclusief toelatingen inzake een afwijking van de geluidsnorm, vergunningen voor opbouw van inrichtingen op de locatie en alle andere mogelijke toelatingen, vergunningen enz… De Huurder vrijwaart de Verhuurder voor alle schade, direct en indirect, die de Verhuurder lijdt door overtreding van deze verplichting.

6.4. De Huurder zal zoveel als mogelijk de lasten en hinder voor de buren van de locatie beperken en desgevallend alle aangebrachte schade zelf vergoeden. Indien de Verhuurder hierdoor schade zou lijden, zal de Huurder deze schade vrijwaren.

6.5. De locatie is verzekerd volgens de wettelijke normen voor onder andere brand- en stormschade. In het verzekeringscontract is een clausule opgenomen die voorziet in een afstand van verhaal ten opzichte van de Huurder van de locatie.

6.6 De Verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstallen, schade en dergelijke die zich op haar locatie zouden voordoen ten nadele van de Huurder, gebruikers of genodigden.

Art. 7 Annulatie

De annulatie van deze overeenkomst dient schriftelijk of per mail te worden meegedeeld aan de Verhuurder. Bij annulatie door de Huurder zal een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van

 • 25% van de vastgestelde vergoeding indien de annulatie gebeurt meer dan 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de verhuur, met een minimum van € 50,00
 • 75% van de vastgestelde vergoeding indien de annulatie gebeurt tussen de 7 en de 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de verhuur met een minimum van € 50,00
 • 100% van de vastgestelde vergoeding indien de annulatie gebeurt minder dan 7 kalenderdagen vóór de aanvang van de verhuur met een minimum van € 50,00

Art. 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Het Belgische recht is van toepassing. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de ligging van de verhuurde locatie.

We vinden wel een gaatjeKlassiek evenement of tijd voor een experiment?